Algemene Voorwaarden Ergotherapie Nederland

Artikel 1- Definities
1.1. Ergotherapie Nederland: onder Ergotherapie Nederland wordt in dit verband verstaan, de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40476760
1.2. Activiteit, hieronder wordt verstaan een door Ergotherapie Nederland te organiseren congres, symposium of conferentie of soortgelijke bijeenkomst.
1.3. Deelnemer, hieronder wordt verstaan de persoon die zich voor een congres zoals vermeld in artikel 1.2 heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

Artikel 2 – Geldigheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle congressen georganiseerd door Ergotherapie Nederland.

Artikel 3 – Copyright
3.1. Op het door Ergotherapie Nederland in het kader van een congres verstrekte schriftelijke, ondersteunende materiaal rust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit schriftelijk materiaal te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).
3.2. De inhoud van het schriftelijk materiaal is zo goed mogelijk samengesteld op basis van onderzoek en /of (praktische) ervaring. Ergotherapie Nederland aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de aanbevelingen in het schriftelijk materiaal neergelegd, en /of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de activiteit gegeven.

Artikel 4 – Wijziging sprekers en deelsessieleiders
Ergotherapie Nederland behoudt zich het recht voor een spreker of deelsessieleider te wijzigen nadat de namen van dezen in publicaties, advertenties etc. door Ergotherapie Nederland bekend zijn gemaakt zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht voortvloeit zijn inschrijving te annuleren anders dan voorzien in artikel 7 van deze voorwaarden.

Artikel 5 – Algemene voorwaarden voor congressen
5.1. Ergotherapie Nederland kondigt haar congressen onder meer aan in vakbladen, folders en via websites, advertenties en andere uitingen. De prijzen, locaties en data die hierin genoemd zijn, zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.
5.2. Een congres vindt slechts doorgang als er zich, naar mening van Ergotherapie Nederland, voldoende deelnemers voor hebben aangemeld.
5.3. Ergotherapie Nederland heeft het recht een deelnemer te weigeren indien de deelnemer, naar het inzicht van Ergotherapie Nederland, niet voldoet aan de door Ergotherapie Nederland gestelde toelatingscriteria.
5.4. In principe beslist Ergotherapie Nederland over het al dan niet doorgaan van het congres uiterlijk vier weken voor de geplande datum ervan. Ergotherapie Nederland behoudt zich het recht voor de beslissing over al dan niet doorgaan op te schorten tot uiterlijk twee weken voor de geplande datum.
5.5. Indien een congres geen doorgang vindt, dan worden de reeds betaalde deelnemersgelden gerestitueerd.

Artikel 6 – Annulering en afwezigheid bij inschrijving voor congressen
6.1. Annulering dient altijd per e-mail of aangetekend schrijven te geschieden.
6.2. Tot twee weken voor de start van een congres is een deelnemer bij annulering van zijn inschrijving 25% van de deelnamekosten verschuldigd.
6.3. In de periode van twee weken tot een week voor de start van een open activiteit is een deelnemer bij annulering van zijn inschrijving 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
6.4. In geval van annulering binnen de periode van een week voor de start van een congres is een deelnemer de volledige deelnamekosten verschuldigd, tenzij – zulks naar het oordeel van de directie van Ergotherapie Nederland – zwaarwegende bijzondere omstandigheden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding rechtvaardigen.
6.5. Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren per e-mail aan Ergotherapie Nederland is gemeld.

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden voor congressen
7.1. Bij inschrijving voor een congres betaalt de deelnemer meteen via Ideal of krijgt een factuur toegestuurd in het geval van een groepsaanmelding (vanaf 3 personen). In het geval van een factuur dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan en vóór aanvang van het congres, zonder aftrek van enige kortingen of enige schuldverrekening.
7.2. De in 7.1 genoemde inschrijving geschiedt via het aanmeldingsformulier van de congreswebsite.
7.3. Indien de deelnemer/opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft is hij verplicht de door Ergotherapie Nederland te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten zullen 10% van de vordering van Ergotherapie Nederland bedragen met een minimum van €75,-
7.4. Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken is de deelnemer voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met een maand of gedeelte daarvan aan Ergotherapie Nederland een rente wegens te late betaling verschuldigd van 1% van het verschuldigde bedrag. Artikel 8 – Aansprakelijkheid Ergotherapie Nederland is niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan zaken of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan onze congressen, zoals beschreven in artikel 1.2.

Copyright © Ergotherapie Nederland 2016